Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Lista rankingowa

Aktualnie znajdujesz się na:

NABÓR ROK 2015 - Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

 1. Lista rankingowa obejmuje wszystkie projekty, które zostały złożone w trakcie naboru i przeszły pozytywnie ocenę formalną. Lista ta nie stanowi podstawy do udzielenia dotacji dla zgłoszonych projektów.
 2. Zastrzeżenia do opublikowanej listy można składać w terminie do 15 grudnia 2015 r. O dacie złożenia decyduje wpływ pisma zgłaszającego zastrzeżenia do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uwaga – zastrzeżenia zgłaszanie po terminie 15 grudnia 2015 r. nie będą rozpatrywane (dotyczy to również zgłoszeń wysłanych pocztą; data stempla pocztowego nie decyduje o dochowaniu terminu). Zastrzeżenie może dotyczyć wyłącznie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję. Zgłoszenie zastrzeżenia jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny wniosku.
 3. Zastrzeżenia można zgłaszać jedynie w formie pisemnej
  1. za pośrednictwem poczty na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
  2. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego albo w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (pok. 333 budynek C)
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: /SUWKielce/skrytka. 
 4. Zastrzeżenia złożone drogą mailową nie będą uwzględniane.
 5. Wgląd w dokumenty dotyczące ocen wniosków przez osoby upoważnione jest możliwy w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego ŚUW  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu 41 342 19 74.

 

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - wersja pdf

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - wersja xls