Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje o programie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zadań na pierwszą edycję programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” - ROK 2016

Działając na podstawie uchwały Nr 154 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., Wojewoda ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2017 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.
Na realizację w/w Programu dla województwa świętokrzyskiego w 2017 roku przeznaczono dotację w kwocie
51 027 774 zł. Dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3 000 000, 00 zł (słownie złotych: trzy miliony).

Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych. Powiat ziemski może skorzystać
z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych dla każdego zadania. Jednocześnie dopuszcza się możliwość składania więcej niż jednego projektu przez gminy, w tym miasto na prawach powiatu oraz więcej niż dwóch projektów przez powiaty ziemskie.

Jeżeli w trakcie realizacji Programu okaże się, że stosowanie limitów zadań podlegających dofinansowaniu uniemożliwia wykorzystanie sumy dotacji w województwie, Wojewoda Świętokrzyski na podstawie pkt VIII Programu zezwoli na przekroczenie limitów zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek.

W ramach  jednego zadania będzie można zgłaszać maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg, przy czym przez pojedynczy odcinek rozumie się jednorodny pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych fragment drogi publicznej jednego numeru, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.

Zadanie powinno być scharakteryzowane pod względem robót budowlanych w sposób jednolity dla wszystkich odcinków dróg, tj. dopuszcza się zadanie polegające wyłącznie na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi/dróg publicznych. Nazwa zadania powinna być jednorodna dla wszystkich odcinków dróg zgłoszonych jako jedno zadanie.

Wkład własny gminy lub powiatu, może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach w/w Programu rozpoczyna się w dniu 1 września 2016 r. a kończy w dniu 15 września 2016 r.

Wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 lub dostarczyć drogą pocztową.
Za wniesiony w terminie uznany zostanie wniosek nadany przed upływem terminu 15 września 2016 r. w polskiej placówce operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego).

 

Wymagane dokumenty od wnioskodawców:
1)  wniosek o dofinansowanie,
2) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę/ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
3) kopia projektu stałej organizacji ruchu,
4) kopia umowy partnerskiej wraz z  uchwałą potwierdzającą zapewnienie przez partnera deklarowanego wkładu finansowego (w przypadku jednostki samorządowej) lub porozumienie bądź inny dokument potwierdzający (w przypadku partnera prywatnego),

5) kopia oświadczenia o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy, (wraz z kopią strony z datą złożenia tego zgłoszenia),

6) kopia projektu zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi (w przypadku, gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy lub przebudowy drogi), 

7) w przypadku kontynuacji zadania, kopia dokumentu potwierdzającego realizację inwestycji na ciągu drogowym nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku (wymagane dokumenty zostały wymienione
w Instrukcji wypełniania wniosku, str. 11),

8) czytelna mapa poglądowa z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku,

9) kopię zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w przypadku gdy taka zgoda jest wymagana.                                    

Ocena wniosków przez Komisję wojewódzką, a następnie ogłoszenie przez Wojewodę „Wstępnej listy rankingowych wniosków„ odbędzie się zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu tj. do dnia 31 października 2016 r.