Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje o programie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zadań na pierwszą edycję programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” - ROK 2015

Działając na podstawie uchwały Nr 154 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań na pierwszą edycję programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” przewidzianego do realizacji w 2016 roku. Na realizację w/w Programu dla województwa świętokrzyskiego w 2016 roku przeznaczono dotację w kwocie 40 822 219 zł.

Dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3 000 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony).

Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych. Powiat ziemski może skorzystać
z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych dla każdego zadania. Jednocześnie dopuszcza się możliwość składania więcej niż jednego projektu przez gminy, w tym miasto na prawach powiatu oraz więcej niż dwóch projektów przez powiaty ziemskie.

Jeżeli w trakcie realizacji Programu okaże się, że stosowanie limitów zadań podlegających dofinansowaniu uniemożliwia wykorzystanie sumy dotacji w województwie Wojewoda Świętokrzyski na podstawie pkt VIII Programu zezwoli na przekroczenie limitów zadań dla poszczególnych rodzajów jednostek.

Wkład własny gminy lub powiatu, może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach w/w Programu rozpoczyna się w dniu 1 października 2015 r. a kończy w dniu 30 października 2015 r. Wnioski o dofinansowanie zadań
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 należy składać w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 lub dostarczyć drogą pocztową. Za wniesiony w terminie uznany zostanie wniosek nadany przed upływem terminu 30 października 2015 r. w polskiej placówce operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto wersja elektroniczna wniosku (bez załączników)  w formacie xls (np. excel) musi zostać przesłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wymagane dokumenty od wnioskodawców:
1) wniosek o dofinansowanie (w wersji papierowej i elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP),
2) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę (wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji) / decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji),
3) kopia zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,
4) kopia umowy partnerskiej wraz z uchwałą potwierdzającą zapewnienie przez partnera deklarowanego wkładu finansowego (w przypadku jednostki samorządowej) lub porozumienie bądź inny dokument potwierdzający (w przypadku partnera prywatnego),

5) kopia oświadczenia o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy (wraz z kopią strony z datą złożenia tego zgłoszenia),

6) kopia projektu zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi (w przypadku, gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy lub przebudowy drogi), 

7) kopia dokumentu potwierdzającego oddanie do użytkowania inwestycji na ciągu drogowym w ciągu 3 lat od daty złożenia wniosku (niezależnie od źródła) – w przypadku inwestycji etapowych,

8) czytelna mapa poglądowa z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku,

9) kopia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, jeżeli wnioskodawca taką zgodę uzyskał.                                  

Ocena wniosków przez Komisję wojewódzką, a następnie ogłoszenie przez Wojewodę „Wstępnej listy rankingowej wniosków" odbędzie się zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu tj. do dnia 30 listopada 2015 r.