Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO PODPISANIA UMOWY DOTACJI:

Do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z budżetu państwa konieczne jest dostarczenie przez Beneficjenta następujących dokumentów i informacji:

 

  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą wraz        z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy,
  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Kosztorysu Ofertowego,
  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia Przedmiaru Robót,
  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o Nadzór Inwestorski, Autorski, Badania laboratoryjne i etc., – jeżeli przedłożony wniosek aplikacyjny takie pozycje przewidywał,
  • Harmonogram rzeczowo – finansowy, obejmujący elementy i rodzaje robót, stanowiący załącznik Nr 2 do umowy dotacji - podpisany przez Beneficjenta
  • Wykaz wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o dofinansowanie zadania – stanowiący załącznik Nr 3 do umowy dotacji,
  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia protokołu przekazania placu budowy Wykonawcy.

 

UWAGA:

W „Harmonogramie rzeczowo – finansowym” oraz „Wykazie wydatków kwalifikowanych” należy uwzględnić wyłącznie koszty kwalifikowane związane z robotami budowlanymi wykonywanymi w pasie drogowym dofinansowanej drogi/dróg. Wszelkie roboty wykonane poza pasem drogowym wnioskowanych dróg/drogi nie są dofinansowywane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.