Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Aktualnie znajdujesz się na:

Pytania i odpowiedzi - nabór 2018 r.

Pytanie nr 1:

Gmina planuje złożyć wniosek na realizację inwestycji drogowej w ramach PRGiPID. Inwestycja będzie polegać na budowie drogi gminnej klasy Z. W ramach tego zadania w zaprojektowanym pasie drogowym założone jest wykonanie 5 dróg dojazdowych o szerokości 3,5m (1 pas) z mijankami szerokości 5,5m i poboczem gruntowym  o szer. 0,7m. Czy wydatki poniesione na wykonanie takich dróg są kwalifikowalne?

Jeżeli drogi dojazdowe znajdują się w granicach pasa drogowego i biegną równolegle do drogi głównej, mają ten sam numer i spełniają parametry wynikające z rozporządzenia (minimum 3,5 m szerokość jezdni + 0,75 m pobocza z każdej strony) wtedy mogą zostać zakwalifikowane. Pobocze o szerokości 0,7 m nie spełnia wymogów wynikających z rozporządzenia.


Pytanie nr 2:

Droga gminna klasy "L" przewidziana do remontu o dł. 1,840 km (stanowiąca jeden nieprzerwany ciąg drogi) posiada nawierzchnię o szerokości: 4,0 m od km 0+000 do km 1+200, szer. 3,5 m od km 1+200 do km 1+360, szer. 3,0 m od km 1+360 do km 1+840. Czy w wyżej opisanym przypadku można złożyć jeden wniosek, czy na każdy odcinek osobny wniosek?

Jeden wniosek obejmujący realizację trzech odcinków dróg.


Pytanie nr 3:

Czy na etapie składania wniosku wymagane jest posiadanie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu dla wnioskowanego zadania?

Wymagany jest projekt organizacji ruchu, nie musi on być zatwierdzony.


Pytanie nr 4:

Czy w skład szerokości chodnika zalicza się również obrzeże oraz krawężnik czy 2m musi mieć szerokość kostki + dodatkowo obrzeże i krawężnik?

Co do zasady przyjmujemy interpretację, że jeżeli krawężnik, czy obrzeże są na tej samej wysokości co nawierzchnia chodnika – można wliczyć szerokość krawężnika/obrzeża do szerokości chodnika. Jeśli natomiast krawężnik/obrzeże jest wyniesione ponad nawierzchnię chodnika, wtedy nie można zaliczać go do szerokości chodnika.


Pytanie nr 5:

Czy przebudowę drogi X i przebudowę skrzyżowania drogi X z drogą Y, poprzez wykonanie lewoskrętu na długości ok 80 m, w miejscu istniejącego w drodze Y pasa rozdziału, należy ująć we wniosku o dofinansowanie jako jeden czy dwa odcinki dróg?

Zakładamy, że droga X i droga Y są drogami gminnymi. Jeśli lewoskręt znajduje się głównie w pasie drogi Y i stanowi skręt z drogi Y na drogę X, wtedy należy to traktować jako odrębny odcinek. Jeśli lewoskręt znajduje się głównie w pasie drogi X (wnioskowanej o dofinansowanie) i stanowi skręt w drogę Y to można uznać to za jeden odcinek drogi.


Pytanie nr 6:

Czy zostaną uznane jako kwalifikowane koszty dotyczące robót wykończeniowych, typu mała architektura (wiaty przystankowe, ławki itp.), nasadzenia, plantowanie i humusowanie?

Co do zasady roboty wykończeniowe są kwalifikowalne, dotyczy to jednak takich elementów dróg, które są konieczne do wykonania, tzn. humusowanie, planowanie, nasadzenia, natomiast nie uznajemy takich elementów jak ławki, fontanny, drzewka ozdobne.


Pytanie nr 7:

Czy koszty związane z przebudową gazociągu, który koliduje z projektowaną zatoką autobusową i miejscami postojowymi, można uznać jako kwalifikowane?

Co do zasady usuniecie kolizji jest kosztem kwalifikowalnym, ale tylko w pasie drogowym. Oznacza to, że:

  • przypadek 1 - wykonanie wykopu, przeniesienie fragmentu gazociągu i ponowne wkopanie tego samego fragmentu nadal w pasie drogowym – kwalifikowalne są wszystkie te czynności.
  • przypadek 2- wykonanie wykopu, przeniesienie fragmentu gazociągu, ale ze względu na stan techniczny gazociągu konieczna jest wymiana fragmentu na nowy i ponowne wkopanie tego samego fragmentu nadal w pasie drogowym – kwalifikowalne są czynności poza zakupem nowej części gazociągu
  • przypadek 3 - wykonanie wykopu, przeniesienie fragmentu gazociągu i ponowne wkopanie tego samego fragmentu, ale poza pasem drogowym– kwalifikowalne są czynności poza montażem wykraczającym poza pas drogowy
  • przypadek 4 - wykonanie wykopu, przeniesienie fragmentu gazociągu, ale ze względu na stan techniczny gazociągu konieczna jest wymiana fragmentu na nowy i ponowne wkopanie tego samego fragmentu, ale poza pasem kwalifikowalne są czynności poza zakupem nowej części gazociągu, dokonaniem nowego wykopu i montażem nowego fragmentu poza pasem drogowym.

Pytanie nr 8:

Czy jako kwalifikowane można uznać koszty związane z budową kanalizacji deszczowej poza odcinkiem drogi objętej wnioskiem, a niezbędne do wykonania w celu włączenia kanalizacji deszczowej z odcinka drogi objętego wnioskiem do istniejącego poza tą drogą kolektora deszczowego?

Takie koszty nie są kwalifikowalne i nie mogą być objęte dofinansowaniem.


Pytanie nr 9:

Czy jako koszt kwalifikowany można wykazać przebudowę linii energetycznej NN kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi, w postaci przesunięcia 4 słupów i wymiany 1 słupa na nowy wzmocniony?

Podobnie jak w pytaniu dotyczącym sieci gazowej – przesunięcie słupów będzie kwalifikowane w granicach pasa drogowego, wymiana słupa nie będzie kwalifikowana.


Pytanie nr 10:

Czy koszty nadzoru inwestorskiego są kosztem kwalifikowanym?

Tak.