Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

Aktualnie znajdujesz się na:

Pytania i odpowiedzi 2015 r.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków w województwie świętokrzyskim w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Pytania i odpowiedzi - 27.10.2015 - pobierz

Pytanie 1:    

Planowany do realizacji w ramach naboru projekt obejmuje budowę 2 nowych dróg oraz przebudowę jednej z ulic. Konstrukcja wniosku o dofinansowanie przewiduje w pkt 12 ppkt 1 opis tylko jednej z ulic w ramach budowy, przebudowy i remontu. O ile nie ma problemu w przypadku przebudowy ulicy, bo jest ona tylko jedna, to pojawia się wątpliwość w przypadku wypełniania rubryk dotyczących budowy dróg. Jak już wyżej wspomniano wniosek obejmuje budowę dwóch dróg i nasuwa się wówczas następujące pytanie: opisu której z ulic w w/w punkcie wniosku należy dokonać? Czy spośród planowanych do realizacji odcinków dróg dokonuje się opisu ulicy, która:

a.       jest najdłuższa,

b.       ma największy zakres rzeczowy,

c.        ma największą wartość.

Czy też Beneficjent sam dokonuje wyboru opcji dla niego najbardziej korzystnej, tj. najbardziej punktowanej?

Odpowiedź:  W przypadku, gdy wniosek obejmuje rozbudowę/budowę/przebudowę kilku odcinków dróg, w pkt. 12 ppkt 1 należy opisać najdłuższy odcinek. Jeżeli ten odcinek dotyczy tylko np. budowy – należy wypełnić wyłącznie kolumnę „rozbudowa/budowa”. Jeżeli najdłuższy odcinek obejmuje zarówno budowę jak i przebudowę, wtedy należy wypełnić obydwie kolumny (tzn. „przebudowa” i „rozbudowa/budowa”), ale ocena będzie dokonywana tylko  przy uwzględnieniu opisu najdłuższego odcinka.


Pytanie 2:     

W pkt 10 wniosku o dofinansowanie Beneficjent wskazuje m.in. dokumenty, uzgodnienia prowadzone w związku z planowaną inwestycją. Mając na uwadze powyższe proszę o informację, czy należy załączać w formie załącznika do wniosku o dofinansowanie wymienione w przedmiotowym punkcie pisma? Nadmienię, że w przypadku zadania obejmującego duży zakres rzeczowy, ilość tych dokumentów może być znacząca.

Odpowiedź:  Wypełniając pkt 10 wniosku i podpisując go, wnioskodawca tym samym oświadcza, że posiada aktualne zgłoszenie/pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz że dopełnił innych wymogów, np.  wynikających z przepisów o ochronie środowiska, pozwoleniach, uzgodnieniach i opiniach a także, że  posiada kompletną dokumentację projektową oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Do wniosku należy załączyć wymagane załączniki, które wskazano w  pkt. 14 wniosku aplikacyjnego. Żadne inne załączniki nie są na tym etapie wymagane, niemniej jednak na potrzeby oceny wniosku Wojewoda może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów.


Pytanie 3:

Beneficjent (gmina) zamierza złożyć dwa wnioski o dofinansowanie. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie jak i gdzie należy wskazać, który z wniosków – zgodnie z wolą Beneficjenta – ma dla niego kluczowe znaczenie i winien być rozpatrywany w pierwszej kolejności (jako ten priorytetowy), a który powinien być rozpatrywany w następnej kolejności.

Odpowiedź:  Na etapie naboru Wojewoda ogłosił, że jeżeli w trakcie realizacji Programu okaże się, że stosowanie limitów zadań uniemożliwia wykorzystanie sumy dotacji w województwie może zastosować odstępstwo, o którym mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 316). Oznacza to, że gminy mogą składać więcej niż 1 wniosek a powiaty ziemskie więcej niż 2 wnioski i wszystkie wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Jeżeli suma wnioskowanych dotacji ze wszystkich zgłoszonych zadań nie przekroczy kwoty dostępnej dla województwa (mało prawdopodobna sytuacja), wtedy Wojewoda zastosuje odstępstwo od limitów i oceni wszystkie złożone wnioski, a po ocenie wprowadzi je na listę rankingową (a po akceptacji właściwego Ministra - na listę wniosków objętych dofinansowaniem).

Jeśli suma wnioskowanych dotacji przekroczy sumę dostępną dla województwa, wtedy Wojewoda zwróci się do wnioskodawców (którzy złożyli większą liczbę wniosków) o określenie, które ze zgłoszonych przez nich zadań ma otrzymać dofinansowanie w pierwszej kolejności (w przypadku powiatów o wskazanie dwóch zadań) . Jeśli wnioskodawca nie wskaże zadania (zadań w przypadku powiatów) w terminie 7 dni, to wszystkie jego wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia (tzn. nie zostają ujęte na liście rankingowej ani na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania). Jeśli wnioskodawca wskaże dany wniosek/wnioski to ocenie podlegają wszystkie złożone przez niego wnioski, ale na listę do dofinansowania w pierwszej kolejności trafia wniosek wskazany przez wnioskodawcę. Minister właściwy zatwierdza listę rankingową zawierającą wszystkie poprawne formalnie i merytorycznie ocenione wnioski. Wojewoda zatwierdza listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, a pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowej. Jeśli po przeprowadzeniu postępowań przetargowych okaże się, że pojawią się oszczędności, wtedy na listę wniosków objętych dofinansowaniem włącza się zadania z listy rezerwowej (wg kolejności uzyskanych punktów) – zatem wtedy Wojewoda odstępuje od limitu zadań określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia.


Pytanie 4:

Planowany do realizacji w ramach naboru projekt obejmuje budowę 3 dróg oraz przebudowę jednej z ulic. We wniosku Beneficjent dokonuje opisu przedmiotowych dróg w pkt 9 wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz instrukcją jego wypełniania, opis może zawierać max 400 znaków. Takie ograniczenie powoduje, że Beneficjent nie ma możliwości dokonania „w miarę precyzyjnego” wyjaśnienia zakresu rzeczowego zadania. Mając na uwadze powyższe, zwracam się z pytaniem: czy dopuszczają Państwo możliwość rozszerzenia opisu o więcej niż 400 znaków? W nawiązaniu do pierwszego pytania nadmienię, że w zasadzie Beneficjent nie ma możliwości kompleksowego wyjaśnienia opisu całości zadania, co w konsekwencji może rzutować zaniżoną punktacją na etapie oceny wniosku przez komisję.

Odpowiedź:  Zgodnie z instrukcją opis zadania nie powinien zajmować więcej niż 400 znaków. Jednakże ewentualne przekroczenie tego limitu nie będzie traktowane jako błąd formalny. Opis zadania powinien zawierać następujące informacje, takie jak: droga( nr), odcinek od (nazwa miejscowości ) do (nazwa miejscowości), kilometraż, dł. drogi, oraz dotyczące nawierzchni, podbudowy, poboczy, chodnika, odwodnienia (wymiary i podstawowe dane materiałowe).


Pytanie 5:

Beneficjent (gmina) zamierza złożyć drugi wniosek o dofinansowanie, który będzie nawiązywał do drogi powiatowej realizowanej w ramach NPPDL – II edycja. Takie rozwiązanie skutkować będzie kompleksowym zamknięciem pewnego ciągu ulic. Zakończenie zadania przez powiat może nastąpić po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, ale jeszcze w bieżącym roku. W instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie wskazuje się, że „wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego realizację inwestycji na ciągu drogowym które zostały oddane do użytkowania nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku”. Mając na uwadze powyższe na dzień składania wniosku o dofinansowanie Beneficjent nie posiadałby w/w dokumentu. Czy dopuszczają Państwo w ogóle możliwość wskazania (w pkt 12 ppkt 5) przez Beneficjenta takiej okoliczności i czy może ona skutkować przyznaniem jakiejś ilości punktów czy też nie należy w ogóle podawać takiej okoliczności?

Odpowiedź: W przypadku kontynuacji wcześniejszych zadań, należy zamieścić informację o inwestycjach zrealizowanych na pozostałych odcinkach ciągu drogowego. Jeżeli kontynuacja dotyczy drogi zrealizowanej w ramach NPPDL, należy podać nr umowy dotacji. W pozostałych przypadkach należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji (np. protokół odbioru) a w przypadku ich braku, gdy inwestycja nie została zakończona – kopię umowy z wykonawcą, z której będzie wynikał przewidywany termin zakończenia realizacji.


Pytanie 6:     

Czy wskazanie w pkt 12 ppkt 5 zadania zrealizowanego w 2010r. może skutkować przyznaniem jakiejś ilości punktów.

Odpowiedź:  W przypadku zadania zrealizowanego w 2010 r. nie będą przyznawane dodatkowe punkty. Warunkiem uzyskania punktów w kryterium nr 5 jest oddanie inwestycji do użytkowania nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku.


Pytanie 7:     

Czy w ramach „Programu…” można ubiegać się o dofinansowanie przebudowy obiektów inżynieryjnych, takich jak most w ciągu drogi gminnej?

Odpowiedź:  Tak,  koszty przebudowy drogi wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącymi całość techniczno – użytkową, przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanymi w pasie drogowym , są wydatkami kwalifikowanymi w ramach Programu (art. 4  pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).


Pytanie 8:     

Jak należy we wniosku o dofinansowanie zdefiniować ulicę, która 1 stycznia 2016 r. stanie się drogą gminną na mocy uchwały Rady Miasta Kielce o pozbawieniu jej kategorii drogi powiatowej?

Odpowiedź:  Na dzień składania wniosku ulica ta będzie nadal drogą powiatową i tak należy ją zdefiniować. Należy jednak wskazać, iż  z dniem 1.01.2016 r. kategoria drogi ulegnie zmianie i  remont/przebudowa/budowa będzie dotyczyć drogi gminnej oraz załączyć stosowną uchwałę. W takim przypadku ewentualne dofinansowanie będzie zrealizowane z puli środków przeznaczonych na drogi gminne.


Pytanie 9:     

Czy do wniosku można załączyć oddzielny opis zadania?

Odpowiedź:  Komisja oceniająca wniosek pod względem merytorycznym będzie brała pod uwagę przede wszystkim informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w załącznikach do wniosku. Instrukcja nie zabrania załączania dodatkowych dokumentów,  w tym dodatkowego opisu, natomiast należy pamiętać, iż Komisja nie ma obowiązku uwzględniania informacji zawartych w dodatkowych niewymaganych załącznikach. Na etapie merytorycznej oceny Wojewoda może zwrócić się do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych wyjaśnień i/lub dokumentów.


Pytanie 10:

Czy dokumenty załączane do wniosku muszą potwierdzane za zgodność z oryginałem?

Odpowiedź:  Na etapie  składania wniosków nie jest wymagane potwierdzanie załączników za zgodność z oryginałem. Niemniej jednak w trakcie oceny Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy złożenia takich dokumentów. 


Pytanie 11:

Czy w ramach naboru można zgłaszać przebudowę lub remont ulic, które nie mają nadanego numeru, ale zostały stosowną uchwałą Rady Gminy podlegającą ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego (po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu) zaliczone do kategorii dróg gminnych i został ustalony ich przebieg?

Odpowiedź: Co do zasady, przebudowa lub remont drogi zgłaszanej w ramach Programu powinien dotyczyć drogi posiadającej numer nadany przez Zarząd Województwa.  Dopuszczalne będzie akceptowanie projektów, gdzie rozpoczęto procedurę nadania numeru drogi, tzn. złożono stosowny wniosek do Zarządu Województwa. W takiej sytuacji konieczne jest przedstawienie wyjaśnienia dotyczącego braku numeru drogi oraz kopii potwierdzającej złożenie do Zarządu Województwa wniosku o nadanie numeru. 


Pytanie 12:

Co w sytuacji, jeśli Gmina w 2010 roku ustaliła przebieg i zaliczyła – stosowną uchwałą Rady Gminy, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu – daną ulicę do kategorii dróg gminnych, ale ulicy tej nie został nadany numer uchwałą Zarządu województwa świętokrzyskiego? Nadmienię, że uchwała podlegała ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i Gmina ponownie w 2014r. wystąpiła z wnioskiem do Zarządu województwa o nadanie numeru tej ulicy.

Odpowiedź: W takiej sytuacji należy zastosować rozwiązanie jak przedstawiono w odpowiedzi na pytanie nr 11. Jednocześnie Wojewoda może poprosić o wyjaśnienie, dlaczego złożony wcześniej do Zarządu Województwa wniosek nie został zaakceptowany.


Pytanie 13:

Czy gmina może złożyć wniosek na dofinansowanie drogi gminnej która jest drogą klasy D, posiada kategorię G jednojezdniowa w/g niżej podanych parametrów?

- długość drogi 1505 m;

- szerokość jezdni z betonu asfaltowego - 3,0 m (dwie warstwy podbudowy oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego);

- szerokość pobocza - 2 x 1 m (konstrukcja pobocza taka sama jak podbudowa drogi czyli z kruszywa łamanego, nakropiona asfaltem w celu jego utwardzenia).

Zaprojektowanie poboczy utwardzonych o szerokości 1 m po obu stronach drogi ma na celu stworzenie możliwości mijania się pojazdów. Czy takie parametry kwalifikują się do złożenia wniosku, czy musimy wykonać nowy projekt na tą drogę i zaprojektować inne parametry.

Odpowiedź: Nie jest możliwe sfinansowanie takiego zadania w ramach Programu. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków (str 4) wyklucza się z zadania taką możliwość. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 1999r z późn. zmianami) droga klasy D powinna mieć normatywną standardową szerokość jednego pasa ruchu 2,5 m. Jeśli droga na całej długości biegnie na terenie zabudowy, gdzie istnieje konieczność uspokojenia ruchu (co ma swoje odzwierciedlenie w zatwierdzonej organizacji ruchu) można zastosować szerokość normatywną niestandardową jednego pasa ruchu 2,25 m. Zatem droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu na terenie zabudowy przy konieczności uspokojenia ruchu może mieć szerokość 4,5 m (2 x 2,25m) plus pobocza gruntowe 0,75 m z każdej strony (art. 37 Rozporządzenia).


Pytanie 14:

Gmina planuje zadanie obejmujące budowę nowej drogi, przebudowę jednej oraz remont 4 innych odcinków dróg gminnych. Opisujemy we wniosku jako podstawowe zadanie  najdłuższy odcinek, czyli w naszym przypadku dotyczący remontu drogi wraz z innymi elementami infrastruktury. W  pkt 4. wniosku wskazuję się kategorię i numer drogi.  W przypadku posiadania numeru, zostanie podany we wniosku, w przypadku budowy nowej drogi umieszczony zostanie zapis „Brak nr drogi – zadanie ma na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następnie zaliczenie jej do jednej z wymienionych kategorii”. Jednak w przypadku remontu drogi, na terenie wiejskim, kiedy droga jest drogą publiczną gminną (zaliczoną do kategorii dróg gminnych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej) i nie posiada jeszcze nadanego numeru (złożony będzie wniosek o nadanie numeru i załączone do wniosku o dofinansowanie oświadczenie w tej sprawie) to czy w tym punkcie można zawrzeć  zapis  przy nazwie drogi - brak numeru drogi – numer będzie nadany po realizacji zadania.  Nadmieniam, iż zakres zadania remontowego obejmuje remont drogi z poprawą jej stanu technicznego i parametrów,  wykonaniem chodnika oraz odwodnienia.

Odpowiedź: jak w punkcie 11 i 12.


Pytanie 15:

Proszę o informację, czy przedmiotem wniosku o dofinansowanie może być droga (działka na terenie wiejskim, która stanowi drogę)  której Urząd Miasta i Gminy jest samoistnym posiadaczem (ma władanie, droga podlega komunalizacji). Droga jest  utrzymywana przez  gminę, gmina ponosi koszty remontów, odśnieżania. Droga  zaliczona do kategorii dróg publicznych gminnych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej i łączy się z jednej strony z drogą powiatową, z drugiej strony z drogą krajową. Przy drodze znajduje się instytucja publiczna / oświatowa.

Odpowiedź: Składając wniosek o dofinansowanie wnioskodawca tym samym potwierdza, że dysponuje gruntem, na którym jest realizowane zadanie. Komisja oceny wniosków nie weryfikuje stanu prawnego nieruchomości, na której jest zlokalizowana droga.


Pytanie 16:

Z uwagi na fakt opisywania w pkt. 9 tylko większego zakresu zadania , to czy  punkcie 7 wpisuje wszystkie odcinki dróg  planowane do wykonania  z  podziałem na zakres ?

Odpowiedź: W punkcie 7 należy wypełnić wszystkie kolumny dotyczące długości odcinka/ów, jeśli zadanie dotyczy zarówno remontu, przebudowy, czy budowy jednego lub kilku odcinków dróg. Natomiast w punkcie 9 skrótowo opisujemy każdy z odcinków.


Pytanie 17:

Czy składając dwa  odrębne wnioski o dofinansowanie przez beneficjenta,  mogą być na kwotę dotacji 3 mln zł / każdy?

Odpowiedź: Tak, dofinansowanie w kwocie 3 mln zł dotyczy każdego ze składanych zadań (wniosków) odrębnie.


Pytanie 18:

Proszę o informacje jak rozumieć liczoną punktację? -  mamy 5 kategorii (kryteriów oceny) w pierwszym oceniany jest wniosek – zadanie pod kątem tzw. technicznym w zależności od rodzaju robót na dłuższym odcinku, więc jak mamy budowę, przebudowę oraz  remont - i to remont ma dłuższy odcinek to w tej kategorii go klasyfikuję i opisuję we wniosku tę kategorię- remont. Ale czy przy ocenie w pozostałych  kryteriach  są uwzględniane też inne odcinki objęte wnioskiem (które zostaną opisane we wniosku w innym punkcie, mniej szczegółowo)?

Odpowiedź: Tak, w kryteriach pozostałych (2-5) będą oceniane wszystkie drogi zgłoszone w ramach jednego zadania.


Pytanie 19:

Proszę o informację, jeżeli mam wniosek obejmujący budowę, remont i przebudowę - dłuższy odcinek drogi  dot. remontu  - opisuję go i mam jakąś spójność z drogami wyższej kategorii, ale wniosek obejmuje też budowę nowego odcinka drogi w innej części miasta niż odcinek remontowany. Nowo budowany odcinek drogi łączy bezpośrednio z drogą, która jest realizowana w ramach  NPPDL – II edycja w  roku 2015 . Czy wniosek będzie oceniany  w ramach  kryterium 5 – ciągłość zadania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Programu (strona 21) dofinansowanie może otrzymać zadanie obejmujące odcinek lub odcinki jednej drogi lub powiązane funkcjonalnie odcinki różnych dróg. W sytuacji, jeżeli w ramach zadania realizowane będą dwa odcinki różnych dróg (w szczególności w znacznej odległości od siebie), to należy pamiętać o wykazaniu powiązania funkcjonalnego między tymi odcinkami. Określenie, czy i jakie punkty takie zadanie może otrzymać na obecnym etapie nie jest możliwa. Każdy przypadek będzie indywidualnie analizowany i oceniany przez powołaną przez Wojewodę Komisję.


Pytanie 20:

W ramach remontu drogi gminnej, która nie posiada obecnie chodnika i ścieżki rowerowej,  Gmina planuje wykonać te elementy, czy przy ocenie wniosku wykonanie/ budowa chodnika  ścieżki będzie punktowane?

Odpowiedź: Jeżeli w ramach zadania przedmiotem prac będzie remont nawierzchni oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej to całe zadanie należy traktować jak przebudowę drogi, a nie remont (zgodnie z art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych).


Pytanie 21:

Czy wysokość udziału partnera należy liczyć do wartości całego projektu, czy wkładu własnego wnioskodawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z §4 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych , wysokość udziału partnera należy wyliczyć w odniesieniu do wkładu własnego wnioskodawcy, a nie wartości całego projektu. Należy pamiętać, aby udział wkładu partnera ujmowany był w pełnych procentach!


Pytanie 22: 

W ramach wniosku planujemy objąć przebudowę drogi, która nie jest zaliczona do dróg gminnych, co w konsekwencji wiąże się z tym, że nie ma nadanego numeru. Pragnę zwrócić uwagę, że istniejąca ulica posiada nawierzchnię gruntowo-żwirową, zaś to, że ulica planowana do objęcia wnioskiem jest przebudową, a nie budową wynika z tego że wykonywanie robót prowadzone będzie w niewymagającym zmiany granicy pasa drogowego. Istniejący pas drogowy ulicy o zmiennej szerokości od 10m do 15m spełnia parametry drogi gminnej klasy dojazdowej i nie wymaga poszerzenia. Gdyby wykonywanie robót wiązało się ze zmianą granic pasa drogowego byłaby to wówczas budowa. Zgodnie z uchwałą RM „dofinansowaniu w ramach programu podlegają zadania realizowane na drogach publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych (…). Wyjątek stanowią zadania mające na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczeniu jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, do jednej z wymienionych kategorii.” Mając na uwadze powyższe, czy pomimo tego w/w ulica zgodnie z nomenklaturą jest przebudową - ale w rzeczywistości polega na zmianie nawierzchni z gruntowo-żwirowej na nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej z chodnikami, kanalizacją deszczową itp.- kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu?

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami Programu jedynym wyjątkiem kiedy realizowane zdanie może nie dotyczyć drogi publicznej są (…) zadania mające na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania do jednej z wymienionych kategorii” (str 17 rozdział V). Natomiast w instrukcji (str 1) (…) wyjątek stanowi zadanie mające na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następnie zaliczenie jej do jednej z wymienionych kategorii”. Ze względu na rozbieżność w zapisach między tymi dokumentami Wojewoda Świętokrzyski zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o udzielenie interpretacji w tej sprawie.


Pytanie 23:

Gmina posiada projekt stałej organizacji ruchu, który dotyczy budowy drogi planowanej do objęcia dofinansowaniem. Projekt został uzgodniony przez członków komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na projekcie znajduje się m.in. pieczęć Starostwa Powiatowego, Gminy, Policji. Jako, że projekt dotyczy drogi, która nie jest drogą publiczną, bo dopiero stanie się nią po wybudowaniu, dla projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z prawem - nie można wydać decyzji o zatwierdzeniu, ale jak już wspomniałem znajdują się na niej stosowne pieczęcie. Mając na uwadze powyższe, czy taka okoliczność będzie równoznaczna z uznaniem przedmiotowego projektu stałej organizacji ruchu za zatwierdzony?

Odpowiedź: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. 177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem zatwierdza organizację ruchu na podstawie złożonych projektów. Wybudowanie i oddanie do użytku drogi nie jest warunkiem zatwierdzenia organizacji ruchu. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu jest integralną częścią dokumentacji budowy zatem powinien być przygotowany i zatwierdzony przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych. Natomiast wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu odbywa się istotnie po wybudowaniu drogi i oddaniu jej do użytkowania.


Pytanie 24:

Jak na ocenę wniosku o przyznanie pomocy  z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wpłynie ograniczenie ruchu pojazdów znakiem drogowymi D-40 – strefa zamieszkania na całym odcinku budowanej drogi? Czy aby takie ograniczenie ruchu pojazdów całkowicie nie wyklucza inwestycji?

Odpowiedź: Znak D-40 strefa zamieszkania nie wyklucza realizacji inwestycji w ramach Programu. Zgodnie z  art. 2 pkt 16 ustawy Prawo o ruchu drogowym  strefa zamieszkania to „obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”. Te szczególne zasady określone są m.in. w art. 11 ust.5, art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 2, art. 43 ust.1, art. 49 ust2 pkt 1 w/w ustawy.


Pytanie 25:

Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego jednej ulicy, która w części będzie przebudowywana i w części remontowana. Część ulicy, na której będzie dokonywany remont ma nadany numer, zaś fragment ulicy na którym ma być przebudowa ulicy tego numeru nie posiada (gmina dawno wystąpiła ze stosownym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego). Sytuację, jak Gmina ma zachować się w sytuacji, gdy droga nie ma nadanego numeru już Państwo wyjaśniliście. Wypełniając wniosek o dofinansowanie nasuwa się jednak następujące pytanie: co Wnioskodawca ma wpisać w pkt 4 wniosku o dofinansowanie? W przypadku fragmentu ulicy, który ma nadany numer nie ma wątpliwości. Problemem jest, co należy wpisać w przypadku fragmentu drogi na którym jest przebudowa i który nie ma nadanego numeru. Wydaje się, że Gmina nie może w tym miejscu odwołać się do Instrukcji i zawrzeć zapis: „Brak numeru drogi – zadanie ma na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następnie zaliczenie jej do jednej z wymienionych kategorii”, bowiem ten zapis dotyczy tylko budowy drogi, a nie przebudowy. Dodam, że Wnioskodawca ma ograniczone możliwości wyjaśniania niektórych kwestii, bowiem zgodnie z Instrukcją nie jest możliwie powiększanie rubryk.

Odpowiedź: Należy przede wszystkim zaznaczyć, że każda droga publiczna zgłaszana w ramach Programu powinna mieć nadany numer. Dopuszczalna jest sytuacja, jeśli wnioskodawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że złożył wniosek o nadanie numeru tej drogi, co potwierdzi, że procedura nadawania numeru jest w toku (por. pytanie 11). Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) sprawa (w tym wypadku sprawa polegająca na nadaniu numeru drogi) powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów. W szczególnych przypadkach załatwienie sprawy może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zatem jeśli wniosek został złożony przez wnioskodawcę i upłynęły terminy na załatwienie sprawy wg KPA to konieczne jest wyjaśnienie powodów, dla których procedura się przedłuża (np. w formie dodatkowego dokumentu). W punkcie 4 wniosku należy wpisać nazwę drogi (relacja) oraz dopisek – złożono wniosek o nadanie numeru. Ponadto do wniosku należy załączyć kopię złożonego wniosku oraz ewentualną korespondencję w tej sprawie z Zarządem Województwa.


Pytanie 26:

Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania obejmującego budowę trzech dróg i przebudowę jednej. Mając na uwadze, że nie można powiększać rubryk, czy nie będzie błędem jeśli w pkt 10 wniosku o dofinansowanie Gmina przywoła tylko pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru robót? Przywoływanie wszystkich innych uzgodnień, opinii z racji ograniczonej pojemności rubryki jest utrudnione.

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.


Pytanie 27:

Czy wniosek o dofinansowanie ma być parafowany na każdej stronie przez osobę upoważnioną z ramienia wnioskodawcy?

Odpowiedź: Proponujemy, aby wnioski były parafowane na każdej stronie, jednak nie ma takiego obowiązku (brak parafek nie będzie błędem formalnym). Należy jednocześnie pamiętać, że wersja papierowa musi być zgodna z przesyłaną wersją elektroniczną.


Pytanie nr 28:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 21 proszę o stwierdzenie czy w przypadku wkładu własnego na poziomie 100000zł udział partnera wynosi 50100 co stanowi 50,1% lub udział partnera wynosi 51000 co stanowi 51% punktacja zgodnie z kryterium nr 4 będzie w obu przypadkach taka sama i będzie wynosić 5 pkt. czy 4pkt. (50,1% w pełnych procentach 50%) i 5pkt ?

Odpowiedź: W miarę możliwości prosimy o uwzględnianie w umowach z partnerami takiego podziału współfinansowania, które pozwoli na określenie wysokości wkładu własnego partnera w pełnych procentach. To ułatwi rozliczanie projektów na etapie realizacji. Jednak w sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, proszę o stosowanie następujących szczegółowych wytycznych:

a)  jeżeli faktyczna wysokość wkładu własnego ujmowana w procentach mieści się w jednym z podanych w karcie oceny merytorycznej przedziałów (tzn. 10-20%, 21-30%, 31-40%, 41-50%, powyżej 50%)  wtedy nie ma znaczenia, czy jest to np. 10% czy też 10,52%. Proszę podać wtedy realne wartości procentowe (najwyżej do dwóch miejsc po przecinku)

b) jeżeli faktyczna wysokość wkładu własnego mieści się między przedziałami (np. 20,53%) wtedy również proszę o podawanie realnych wartości procentowych. Proszę jednak pamiętać, że w takiej sytuacji ocena będzie zaniżana do poziomu przedziału niższego (zatem udział partnera w wysokości 20,53% będzie punktowany w przedziale 10-20% i uzyska 1 punkt)

c) za udział partnera poniżej 10% nie będą przyznawane żadne punkty

d) jeśli wkład partnera będzie wynosił 50,10% zostanie on oczywiście oceniony na 5 punktów

e) wkład partnera równy 50,00% zostanie oceniony na 4 punkty.


Pytanie nr 29:

Czy można złożyć wniosek na dofinansowanie drogi gminnej klasy D z zastosowaniem jednej jezdni o jednym pasie ruchu szerokości 3,5 metra

przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach wraz z poboczami obustronnymi po 0,75 metra. Zgodnie z §14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu z 17 lutego 2015.

Odpowiedź: Takie zadanie nie może być dofinansowane. Definiuje to instrukcja wypełniania wniosku (str. 4) „z zadania wyklucza się przypadek, o którym mowa w§ 14 ust.3” rozporządzenia. Patrz również: odpowiedź na pytanie nr 13.


Pytanie nr 30:

Czy w przypadku składania przez Gminę wniosku na  remont drogi gminnej wymagane są wytyczne Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie odnoszące się do szerokości jezdni i poboczy. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4,0 m do 3,0 m na istniejącej już nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź: Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z późn zm.) przepisy tego rozporządzenia stosuje się przy „(…) projektowaniu, budowie oraz przebudowie dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń  budowlanych (…)”. Kwestie remontów nie są ujęte w § 2 tego rozporządzenia.


Pytanie nr 31:

zy w poz. 12 pkt. 1 istnieje możliwość wpisania "Innej szerokości" pasa ruchu i pobocza gruntowego. W formularzu należy wybrać z zakładki właściwą szerokość, jednak nie ma możliwości wpisania mniejszej wartości niż przewiduje Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne... Niemniej jednak w Instrukcji oceny "C1" - przebudowa "Inna szerokość" jest punktowana (0 punktów).

Czy należy rozumieć, że w ramach Programu dofinansowaniu podlegają wyłącznie inwestycje na drogach spełniających parametry techniczne określone w Rozporządzeniu?

Odpowiedź:  Pole należy pozostawić niewypełnione, natomiast faktyczną szerokość należy podać w opisie zadania. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że w przypadku przedstawienia parametrów nie spełniających wymogów rozporządzenia należy dysponować zgodą na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie tego parametru.


Pytanie nr 32:

Czy projekt zagospodarowania terenu należy załączyć cały czyli: opis techniczny, protokół z narady koordynacyjnej ,uzgodnienia branżowe, orientacja, plan zagospodarowania terenu (rysunek)? Pragniemy również zauważyć, że przekroje poprzeczne  nie są częścią składową Projektu Zagospodarowania Terenu w myśl ustawy Prawo Budowlane. W związku z powyższym,  czy do Projektu Zagospodarowania Terenu należy również załączyć projekt Wykonawczy (kompletny projekt wykonawczy – branża drogowa – w którym zawarte są przekroje poprzeczne)

Odpowiedź: Należy załączyć co najmniej opis techniczny i załącznik graficzny do projektu zagospodarowania terenu. Należy pamiętać, że na etapie oceny Wojewoda może zażądać dodatkowych dokumentów od wnioskodawców.


Pytanie nr 33:

Jeśli droga w momencie składania wniosku jest droga powiatową a w momencie jej rozbudowy czyli po 1 stycznia 2016r. będzie drogą gminna  (dokumentacja projektowa zakłada ze po rozbudowie będzie spełniać parametry drogi gminnej klasy technicznej L )co należy zaznaczyć w punkcie 12 ppkt 1 „kategoria drogi” ?

Odpowiedź: W punkcie 4 wniosku należy zaznaczyć kategorię „powiatowa” i zapisać właściwy numer drogi, natomiast w punkcie 12 ppkt 1 należy zaznaczyć „gminna”. Jednocześnie należy załączyć wyjaśnienie i/lub kopię uchwały o pozbawieniu drogi kategorii „powiatowa” i zaliczeniu jej do kategorii „gminna”.


Pytanie nr  34:

Czy wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest dopuszczalne i będzie traktowane jako spełnienie warunków punktu nr 10 ?

Odpowiedź: Nie, wymagane jest posiadanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sam fakt wszczęcia postępowania nie jest wystarczający.


Pytanie nr 35:

Czy droga dojazdowa do garaży która będzie traktowana jako fragment przebudowywanej  ulicy będzie traktowana jako wydatek kwalifikowalny i należy ją uwzględnić w opisie i harmonogramie  rzeczowo-finansowym?

Odpowiedź: Tak, przy założeniu, że jest ona elementem przebudowanej ulicy (tzn. ma ten sam numer i spełnia parametry określone w rozporządzeniu).


Pytanie nr 36:

Czy chodnik zlokalizowany za miejscami postojowymi przyjezdniowymi  traktowany jest jako chodnik odsunięty od jezdni czy może jako chodnik przy jezdni  punkt 12 ppkt 1 „ruch pieszych”?

Odpowiedź:  W takiej sytuacji może zostać uznany za chodnik odsunięty od jezdni, jednak ostateczna decyzja zależy od konkretnych indywidualnych rozwiązań przedstawianych w projektach.


Pytanie nr 37:

Czy oświetlenie jest kosztem kwalifikowalnym?

Odpowiedź: Oczekujemy interpretację MIiR w tej sprawie.


Pytanie nr 38:

Czy przebudowa kolizji jest kosztem kwalifikowalnym?

Odpowiedź: Tak.  Uwaga – patrz odpowiedź na pytanie 43!


Pytanie nr 39:

Czy chodnik zlokalizowany przy drodze rozprowadzającej ale odsunięty od jezdni głównej  (będącej przedmiotem wniosku) traktowany jest jako chodnik odsunięty od jezdni czy może jako chodnik przy jezdni punkt 12 ppkt 1 „ruch pieszych?

Odpowiedź: Co do zasady taki chodnik będzie traktowany jako odsunięty od jezdni, ale ostateczna decyzja zależy od oceny indywidualnego przypadku.


Pytanie nr 40:

Czy budowa oczyszczalni wód deszczowych jest kosztem kwalifikowalnym?

Odpowiedź:  Jeśli jest w granicach pasa drogowego  to tak.


Pytanie nr 41:

Czy jeśli opisywany odcinek posiada skrzyżowania z kilkoma ulicami to czy w punkcie 12 ppkt 1 „przebudowa/rozbudowa/budowa skrzyżowania z droga innej lub tej samej kategorii”  można wpisać w rubryce „numer” wszystkie numery tych dróg?

Odpowiedź: Należy wpisać numer drogi najwyższej kategorii, a jeśli są równorzędne, to numer drogi, gdzie jest największe średniodobowe natężenie ruchu.


Pytanie nr 42:

Wypełniając we wniosku pkt 6 termin realizacji, jakie daty (miesiąc/rok) należy uwzględnić wpisując:

a) datę rozpoczęcia zadania: planowaną datę przetargu czy datę planowanego rozpoczęcia robót czy może być 01/2016

b) datę zakończenia zadania: datę zakończenia robót czy datę złożenia dokumentacji rozliczającej zadanie czy może być 12/2016?

c) czy początek i koniec terminu z pkt. 6 ma się pokrywać z pierwszą i ostatnią datą z pkt.11 wniosku

Odpowiedź: Instrukcja nie określa precyzyjnie kwestii dat rozpoczęcia i zakończenia projektów. Proponujemy wskazywanie planowanego ogłoszenia postępowania o planowanym udzieleniu zamówienia opublikowania jako daty rozpoczęcia (miesiąc/rok), natomiast jako datę zakończenia proponujemy wpisywać datę planowanego zakończenia robót (miesiąc/rok). Proszę pamiętać, aby data końcowa uwzględniała czas na odbiór prac o podpisanie protokołu odbioru oraz aby terminy nie wykraczały poza rok 2016. Proszę także, aby w miarę możliwości terminy zakończenia rzeczowego projektu nie wykraczały poza październik 2016 roku (aby zapewnić czas na obsługę płatności i rozliczeń w IV kwartale 2016 roku).


Pytanie nr 43: Jeśli w kosztorysie inwestorskim nie ujęto kosztów robót kolizyjnych (np. rozbiórka ogrodzenia), czy takie koszty można ująć jako kwalifikowalne i wpisać w pkt. 11 wniosku Harmonogram rzeczowo-finansowy?

Odpowiedź: Co do zasady w ramach Programu w województwie świętokrzyskim za kwalifikowane uznaje się koszty usunięcia kolizji w granicach pasa drogowego. Konieczne jest jednak uszczegółowienie pojęcia „usunięcie kolizji”. Należy  zaznaczyć, że kwestie te reguluje art. 32 i art. 39 ustawy o drogach publicznych. Art. 32 ust. 3 tejże ustawy określa postępowanie w przypadku konieczności przełożenia urządzeń liniowych. Definicja urządzenia (obiektu) liniowego zawarta jest w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.) –  jest to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Usunięcie kolizji (tzn. przełożenie) tylko takich obiektów liniowych może być uznane w ramach Programu.

Należy zaznaczyć, że kwestie przełożeń obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego określa także art. 39 ust. 3 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym koszt przełożenia takiego obiektu ponosi jego właściciel. Zatem rozbiórka ogrodzenia (lub przełożenie ogrodzenia) bądź innych obiektów budowlanych nie mających charakteru liniowego powinno być dokonywane na koszt właściciela.

Nie dotyczy to inwestycji realizowanych w oparciu o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (dalej ZRID).


Pytanie nr 44:

Czy kwalifikowany będzie koszt budowy, przebudowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego?

Odpowiedź: W tej sprawie Wojewoda Świętokrzyski skierował zapytanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Biorąc pod uwagę fakt, że do 26 października 2015r. nie wpłynęła odpowiedź w tej sprawie, uznajemy takie koszty za kwalifikowane. Jednocześnie zaznaczam, że w przypadku uzyskania opinii odmiennej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na późniejszym etapie, interpretacja ta może ulec zmianie!


Pytanie nr 45:

Czy kwalifikowalne jest zadanie polegające na przebudowie drogi wewnętrznej (realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych), w wyniku którego nastąpi osiągnięcie parametrów drogi publicznej  i w konsekwencji zaliczenie jej do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.

W tej sprawie Wojewoda Świętokrzyski skierował zapytanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Biorąc pod uwagę fakt, że do 26 października 2015r. nie wpłynęła odpowiedź w tej sprawie, uznajemy takie zadanie za kwalifikowane.

Jednocześnie zaznaczam, że w przypadku uzyskania opinii odmiennej z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na późniejszym etapie, interpretacja ta może ulec zmianie!

Proszę wziąć pod uwagę, że warunkiem uznania za kwalifikowane takiego zadania jest realizowanie inwestycji na drodze wewnętrznej w rozumieniu art. 8 ustawy o drogach publicznych. W przypadku jeżeli inwestycja jest planowana do realizacji na działkach, gdzie nie ma drogi wewnętrznej (tzn. nie odbywa się tam ruch pojazdów) zadanie powinno być realizowane jako budowa nowej drogi w oparciu o pozwolenie na budowę.