Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia do ŚUW celem przygotowania umowy o dofinansowanie - PRGiPID 2018 r.

Informujemy, iż w celu sporządzenia umowy dotacji należy przedłożyć do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju wypełnione dokumenty: 1) Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania, 2) Wykaz wydatków niekwalifikowanych , 3) Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem protokołu przekazania placu budowy, 4) Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem kosztorysu ofertowego wybranego wykonawcy\ów wraz z przedmiarem robót lub w przypadku, gdy zadanie będzie realizowane w oparciu o umowę ryczałtową opis przedmiotu zamówienia tożsamy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla wnioskowanego zadania, 5) Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy\ów zawartych w ramach zadania, 6) Oświadczenie dotyczące odzyskania podatku VAT.

Pliki do pobrania