Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia do ŚUW celem przygotowania umowy o dofinansowanie - 2017 r.

Informujemy, iż w celu sporządzenia umowy dotacji należy przedłożyć do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju wypełnione dokumenty:

1) Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania,

2) Wykaz wydatków niekwalifikowanych ,

3) Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem protokołu przekazania placu budowy,

4) Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem kosztorysu ofertowego wybranego wykonawcyów wraz z przedmiarem robót lub w przypadku, gdy zadanie będzie realizowane w oparciu o umowę ryczałtową opis przedmiotu zamówienia tożsamy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla wnioskowanego zadania,

5) Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowyów zawartych w ramach zadania,

6) Oświadczenie dotyczące odzyskania podatku VAT.

 

Pliki do pobrania